Bedrijfswageninbouw B.V. Privacyverklaring

Deze verklaring is van kracht met ingang van mei 2018.
Deze privacyverklaring geldt voor de gehele bedrijfsvoering van Bedrijfswageninbouw B.V. tevens voor gelieerde
ondernemingen en websites die links naar deze Verklaring bevatten. Hieronder vindt u enkele kernpunten van de Verklaring.

Persoonlijke gegevens:
· Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren
van correspondentie met u of het afhandelen van een sollicitatie.
· We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen
hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algemene nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren
en kunnen we onze contacten met u, beter op u afstemmen.
· Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website.

Gebruik van persoonlijke gegevens:
· Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
· Voor het verwerken van transacties, zodoende kunnen ze ook gebruikt worden voor het leggen van contact met u.
· Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van onze websites.

Keuzemogelijkheden:
· U kunt zich beroepen op bepaalde rechten uit de AVG-privacy wetgeving, in het bijzonder het recht op bezwaar, deze
zijn beknopt beschreven in onze privacyverklaring. Zie art 7
· Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten
worden gebruikt.

Voor meer informatie over ons privacy beleid kunt u de BWI privacyverklaring raadplegen.
Bedrijfswageninbouw B.V. Privacyverklaring
In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de onderneming Bedrijfswageninbouw B.V.
hierna te benoemen als BWI.

Variërend van het soort informatie dat we verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld
of anderszins offline verwerkt wordt.
Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u
hebben. Tevens door het wijzigen van wetten of uitgesproken jurisprudentie.

Inhoudsopgave:
Artikel 1: identiteit en contactgegevens
Artikel 2: contactgegevens FG
Artikel 3: doeleinden en rechtsgronden
Artikel 4: ontvangers van de persoonsgegevens
Artikel 5: verspreiding van de gegevens
Artikel 6: bewaartermijnen
Artikel 7: rechten van de betrokkene
Artikel 8: klachtprocedure
Artikel 9: verplichtingen en gevolgen
Artikel 10: geautomatiseerde besluitvorming of profilering
Artikel 11: publicatie

Artikel 1
Identiteit en contactgegevens
Bedrijfswageninbouw B.V. is gevestigd op Jupiterweg 4, 8938 AE te Leeuwarden. Te bereiken op het volgende nummer 058-
2884110, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende nummer 61767220.
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. Boersma en W. Douma.

Artikel 2
Contactgegevens FG
Door BWI aangesteld en aangemeld als functionaris voor de gegevensbescherming is, J. Boersma, Jupiterweg 4, 8938 AE te
Leeuwarden. Te bereiken op het volgende nummer 058-2884110.

Artikel 3
Doeleinden en rechtsgronden
U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam
en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling
van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een service, indien u een leverancier of business partner bent, als u
zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw bankgegevens en als u solliciteert op
een vacature bij BWI, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons
doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan
zullen wij die wens respecteren.

Omtrent het verzamelen van persoonsgegevens beroept BWI zich op de volgende rechtsgronden. De gegevensverwerking is
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een
wettelijke verplichting, de gegevensverwerking gebeurt met toestemming van de betrokken persoon.

Artikel 4
Ontvangers van persoonsgegevens
Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. BWI implementeert naar redelijkheid
fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde
toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Hierin hebben wij een scheiding bepaald tussen algemeen medewerkers en directie opgenomen in ons register voor
verwerkingsactiviteit. Ook van onze leveranciers en derde partijen verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen
onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Met verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Artikel 5
Verspreiding van de gegevens
BWI is een nationale organisatie zonder grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische
systemen. Desondanks houden wij het voor mogelijk dat BWI een internationale organisatie wordt. Ons privacy beleid is gericht
op de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens, waar ook ter wereld. Dit betekent dat ook in landen waar uw
informatie minder goed wordt beschermd door de wet, BWI uw informatie op de in artikel 4 beschreven manier zal behandelen.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een
gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden
hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van BWI, gelieerde ondernemingen, leveranciers of cliënten en
anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Artikel 6
bewaartermijnen
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Het uitgangspunt is dat
wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van onze verwerking. Dit zal dus per geval
verschillend zijn. Deze bewaartermijnen zijn opgenomen in ons register voor verwerkingsactiviteit. Tevens zijn wij soms
genoodzaakt om bepaalde bewaartermijnen te hanteren die kunnen afwijken van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen die deze overschrijdt. Heeft u vragen over onze
bewaartermijnen, neem dan contact met ons op. Voordat BWI gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren,
vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw
verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Artikel 7
Rechten van de betrokkene
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming krijgen betrokkenen meer en verbeterde privacy rechten, denk daarbij
aan bestaande rechten aangevuld met nieuwe rechten. BWI zal deze rechten in dit artikel kort en bondig beschrijven om er
zeker van te zijn dat u goed geïnformeerd bent, en zodoende uw privacy rechten ten volste kan benutten.
Recht op dataportabiliteit: Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan andere organisaties.
Recht op vergetelheid: Het recht om vergeten te worden, indien dit verzoek niet in strijd is met artikel 6.
Recht op inzage: Dat is het recht van u om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te wijzigen.
Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken indien deze niet noodzakelijk
zijn.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
Het recht om bezwaar gegevensverwerking: het recht om bezwaar aan te vragen tegen onze gegevensverwerking.
Heeft u vragen over onze gegevensverwerking of wilt u een beroep doen op deze rechten, neem dan contact met ons op.
Voordat BWI gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw
verzoek contact met u op.

Artikel 8
Klachtprocedure
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun
persoonsgegevens
Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens dan moeten wij stoppen met deze gegevens te
verwerken.
Tenzij BWI dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen,
rechten en vrijheden van de betrokkene. Of die te maken hebben met een rechtsvordering.
Heeft u vragen over onze gegevensverwerking of wilt u een beroep doen op uw rechten, neem dan contact met ons op. Voordat
BWI gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en
mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact
met u op. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij die naar ons volledig vermogen proberen in te willigen. Indien u niet tevreden
bent over ons vermogen om uw bezwaar in te willigen kunt u een melding daarvan maken bij de privacy toezichthouder,
genaamd Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9
Verplichtingen en gevolgen
U bent als klant, leverancier, gelieerde onderneming of werknemer niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.
Daar in tegen zijn er wel gevolgen als de persoonsgegevens niet worden verstrekt. Indien u als klant uw persoonsgegevens niet
wilt verstrekken zijn wij genoodzaakt uw aanvraag niet in behandeling te nemen en de bijhorende correspondentie te
verwijderen. Indien u als leverancier uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken of geen verwerkersovereenkomst wil aangaan,
zijn wij genoodzaakt om onze diensten en producten onder te brengen bij een andere organisatie. Indien u als gelieerde
onderneming uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, zullen wij genoodzaakt zijn om de samenwerking te verbreken.
Indien u als werknemer uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, is het voor BWI wettelijk niet toegestaan om een
dienstverband aan te bieden of eventueel salaris uit te keren.

Artikel 10
Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
In de bedrijfsvoering van BWI wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, onze besluiten
worden gemaakt conform wettelijke bepalingen. In sommige gevallen is het mogelijk dat BWI gegevens verkrijgt van andere
organisaties die direct of indirect betrekking hebben op u, deze zullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
verwerkt worden. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een
wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken. De
informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele
nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen. BWI is niet
verantwoordelijk voor de besluiten en daden van de aanleverende partij. In de bedrijfsvoering van BWI is het mogelijk dat
openbare bronnen worden geraadpleegd, indien die informatie wordt verwerkt is dat conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Artikel 11
Publicatie
Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we de datum van
ingang bovenaan deze pagina veranderen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen.
Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de
gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw
persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.
De informatie uit deze verklaring zal in principe met elke correspondentie worden meegezonden. Indien dit niet is gebeurt wijst
BWI hierbij alle betrokkene op het feit dat deze privacyverklaring online is gepubliceerd en opgenomen in de Algemene
Voorwaarden van Bedrijfswageninbouw B.V.
Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een
gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden
hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van BWI, gelieerde ondernemingen, leveranciers of cliënten en
anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.
Heeft u vragen over onze gegevensverwerking of wilt u een beroep doen op uw rechten, neem dan contact met ons op. Voordat
BWI gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en
mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact
met u op.