Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: Onderneming: Bedrijfswageninbouw B.V., gevestigd te Leeuwarden.
Opdrachtgever: degene met wie de onderneming een overeenkomst is aangegaan, alsmede degene aan wie de onderneming een aanbieding heeft gedaan. Zaak: een zaak, alsmede alle werkzaamheden en diensten die verband houden met de levering van een zaak, ook voor zover die niet afzonderlijk worden genoemd. Werkzaamheden: de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst en al dan niet gepaard gaande met levering van zaken.

Artikel 2 - aanbieding
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn door de Onderneming gedane aanbiedingen, mededelingen en opgaven steeds vrijblijvend, voor wat betreft de aanbieding óók indien deze een termijn voor aanvaarding inhoudt, en voorts gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d. die zijn verstrekt door of vanwege de Opdrachtgever, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 3 - overeenkomst
1. Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen. Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van ondertekening van het contract door de onderneming en de opdrachtgever, of op de dag van verzending door de onderneming van een opdrachtbevestiging. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Onderneming zonder procuratie binden de onderneming niet.
2. Het contract en de opdrachtbevestiging worden geacht de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst juist en volledig weer te geven, voor wat betreft de opdrachtbevestiging tenzij de Opdrachtgever binnen één week na de datum van verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt. In dat geval is ook de onderneming niet meer aan de opdrachtbevestiging gebonden.
3. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen. De Onderneming is tevens bevoegd door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen in geval zij het verrichten daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 7A:1646 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een daarvoor in de plaats komende bepaling, wordt –voor zover mogelijk-uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties, alsmede levering van zoveel meer materialen als de Onderneming redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten in verband met uitval, verwerkingsverlies, reststukken, etc. in het kader van de uit te voeren werkzaamheden/montage.
5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever kredietwaardig blijkt te zijn, zulks ter beoordeling van de Onderneming. De Onderneming is gerechtigd informatie omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever in te winnen bij derden.
6. Eenzijdige annulering zijdens de opdrachtgever is ongeldig, tenzij de Onderneming zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart. In geval van een dergelijke annulering heeft de onderneming het recht te verlangen dat de opdrachtgever aan de Onderneming voldoet de door haar reeds gemaakte kosten, waaronder de waarde die in redelijkheid kan worden toegekend aan de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde zaken en onderdelen alsmede de reeds ten behoeve van de overeenkomst gemaakte loonkosten, en voorts één derde deel van de gederfde winst.

Artikel 4 - eigendom aanbieding, bescheiden, modellen e.d.
1. De Onderneming blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de aanbieding, de mededelingen, gegevens en opgaven, alsmede modellen, gereedschappen e.d., door de onderneming in het kader van de aanbieding of de overeenkomst verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De Onderneming wordt geacht ontwerper en maker daarvan te zijn. De Opdrachtgever zal de betreffende zaken op eerste verzoek van de onderneming aan haar retourneren.
2. De Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle in dit artikel genoemde zaken, alsmede van bedrijfsinformatie en know-how in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van de Onderneming, die door de Onderneming in het kader van de aanbieding of de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht.

Artikel 5 - prijzen
1. De door de onderneming opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze zijn exclusief belasting -waaronder BTW - en heffingen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de prijs voor leveringen van zaken gebaseerd op levering af-fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed op het terrein van de onderneming. De kosten voor bezorging zijn niet in de prijs begrepen, en worden - indien de onderneming daartoe gehouden is - afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Indien de onderneming, zonder montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van welke aard ook, verleent, geschiedt dat voor rekening van de Opdrachtgever.
4. De Onderneming heeft het recht na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van van derden te betrekken zaken, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, door of vanwege (semi)overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten), of andere kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten. Indien binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst een kennisgeving van een prijsverhoging plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst direct na deze kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen.
5. Voor de berekening van meerwerk is van noodzakelijke bescheiden (waaronder tekeningen), gegevens (waaronder afmetingen), etc.;

Artikel 6 - levertijd/(op)levering
1. De levertijd vangt aan op het laatste van de navolgende momenten: - de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
- de dag dat de onderneming beschikt over alle voor de levering van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden (waaronder tekeningen), gegevens (waaronder afmetingen), etc.;
- de dag van ontvangst door de Onderneming van de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 10.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de onderneming bestelde materialen en zaken. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen en/of zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd, als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

3 a. Als tijdstip van levering van zaken die niet door de Onderneming worden gemonteerd geldt het moment dat de zaken, onbelangrijke onderdelen
daargelaten, op het terrein van de Onderneming voor aflevering gereed
zijn en de Onderneming aan de opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan.
b. Als tijdstip van (op)levering van zaken die door de onderneming worden gemonteerd geldt het moment dat die zaken, onbelangrijke onderdelen daargelaten, bedrijfsvaardig op het terrein van de Onderneming gereed zijn, en de onderneming aan de opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan.
4. De onderneming is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. De levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7 - bezorging
1. Indien is overeengekomen dat de zaken worden bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever op een door de Onderneming te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van de onderneming, behoudens voor zover artikel 7:11 van het Burgerlijk Wetboek dwingend van toepassing is, in welk geval het vervoer plaatsvindt tegen de in de overeenkomst genoemde kosten.
2. Indien door omstandigheden buiten de wil van de onderneming de zaken niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, of niet op de plaats van bestemming kunnen worden afgeleverd, heeft de Onderneming het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had levering plaatsgevonden.

Artikel 8 - emballage
Emballage zal door de onderneming afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en zal niet worden teruggenomen.

Artikel 9 - risico en eigendomsovergang
1. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden in de zin van artikel 6.
2. De Onderneming behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Opdrachtgever ter zake van de door de onderneming krachtens overeenkomst aan de Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van tekort schieten zijdens de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.
3. Indien de door de onderneming geleverde zaken worden verwerkt in andere, al dan niet nieuw vervaardigde, zaken, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van de onderneming aan haar een stil pandrecht met hoogste rang verlenen op die andere zaken.
4. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is de opdrachtgever niet bevoegd deze zaken aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, aan derden enig recht daarop te verlenen, of deze aard- en/of nagelvast met de grond en/of gebouw of zodanig met andere roerende of onroerende zaken te verbinden, dat de zaken bestanddelen van deze andere zaken worden, één en ander behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
5. De Onderneming is gerechtigd om, indien de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de Opdrachtgever aanwezige zaken terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de Opdrachtgever de Onderneming onherroepelijk tot uitoefening van het in dit lid bedoelde terugnemingsrecht.
6. In geval en voor zover de onderneming gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in lid 5 wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van schade en kosten. Bij de in de vorige alinea bedoelde ontbinding zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de door de onderneming geleden schade en gemaakte kosten.
7. Het is de Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, aan derden te verkopen en te leveren. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van de onderneming op de opdrachtgever terzake van de door de Opdrachtgever weer verkochte zaken, voor zover deze niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar. Bij verkopen op krediet is de opdrachtgever bovendien desgevraagd verplicht aan de Onderneming mededeling te doen dat de zaken zijn verkocht en/of - ter keuze van de Onderneming - aan zijn afnemer(s) mededeling te doen van het feit dat de Onderneming eigenaar is van de geleverde zaken zolang de betreffende afnemer deze niet volledig heeft betaald.
8. De Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, verbindt zich om vorderingen die hij op zijn afnemers kan doen gelden, niet aan derden te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming, alsmede om bedoelde vorderingen, zodra de onderneming daartoe de wens te kennen geeft, te zijner keuze aan hem te cederen of hem daarop een pandrecht te verlenen.

Artikel 10 - betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden contant uiterlijk bij levering als bedoeld in artikel 6.
Bij verkoop op factuur dient betaling van de overeengekomen prijs in ieder geval uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij verkoop in de webshop zal de betaling van de overeengekomen prijs direct worden afgerekend via de betaalmethoden die beschikbaar worden gesteld in de webshop.
2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de onderneming of op een door de onderneming aan te wijzen bank of girorekening, effectief in de op de factuur vermelde valuta.
3. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen vóór de vervaldatum van de betreffende factuur aan de Onderneming kenbaar te zijn gemaakt, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij zijn bezwaren niet binnen die termijn kon ontdekken. Het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
4. In het geval de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst of anderszins op de onderneming aanspraken meent te kunnen doen gelden, ontheft hem dit niet van zijn verplichting tot betaling van de aan hem in rekening gebrachte bedragen.
5. In alle gevallen heeft de Onderneming recht om van de Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen tot een maximum van 50% van de overeengekomen prijs. Indien de onderneming goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de Onderneming gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen.
De onderneming heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever deze vooruitbetaling heeft verricht, of deze zekerheid heeft gesteld.
6. Betaling van meerwerk dient te geschieden direct nadat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
7. Indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan de Onderneming verder toekomende rechten. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
8. De redelijke kosten, zowel in als buiten rechte, die de Onderneming maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen, daaronder begrepen kosten voor juridische bijstand, dienen door de opdrachtgever aan de onderneming te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van f 500,--.

Artikel 11 - Herroepingsrecht Bij levering van zaken:
1. Bij de aankoop van zaken heeft de opdrachtgever (consument) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever (consument) of een vooraf door de opdrachtgever (consument) aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever (consument) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de onderneming retourneren, conform de door de onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de opdrachtgever (consument) gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de onderneming. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever (consument) dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de onderneming heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever (consument) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever (consument) zich richten naar de door de onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 12 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de opdrachtgever (consument) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de opdrachtgever (consument) een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de opdrachtgever (consument) is gebruikt tenzij de opdrachtgever (consument) nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever (consument) zelf is de opdrachtgever (consument) aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De opdrachtgever (consument) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de onderneming niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De onderneming kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever (consument) uitsluiten voor zaken zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken:
a. die door de onderneming tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever (consument);
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de opdrachtgever (consument) de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. vervoer te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever (consument) is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 14 - garantie en reclamering
1. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt de Onderneming een garantie van twaalf maanden op door haar geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden. De garantie houdt in dat in geval van gebreken die gedurende de garantietermijn zijn ontstaan als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, dan wel als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden, de Onderneming de gebreken kosteloos zal herstellen dan wel kosteloos de benodigde
onderdelen zal vervangen.
2. De Opdrachtgever zal de onderneming zonder berekening van kosten in de gelegenheid stellen om haar garantieverplichtingen na te komen. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever hieraan niet of niet-tijdig voldoet zijn voor zijn rekening. De kosten van onderzoek door de Onderneming naar vermeende gebreken komen ten laste van de Opdrachtgever, indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend.
3. De kosten van demontage, vervoer en montage van de te herstellen/vervangen zaken of onderdelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, behoudens voor zover de garantie direct betrekking heeft op de gebrekkige uitvoering van werkzaamheden.
4. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen één week na levering als bedoeld in artikel 6 bij aangetekend schrijven of telefax, onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken. Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen één week na het moment waarop die gebreken zijn ontdekt bij aangetekend schrijven of telefax, onder een volledige omschrijving van de beweerde gebreken.
5. De garantie van de Onderneming geldt niet indien en voor zover:
a. niet binnen de in lid 4 van dit artikel gestelde termijn is gereclameerd;
het bedrijf niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar garantieverplichtingen na te komen;
b. de contractant zelf of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, herstel- of andere werkzaamheden aan de zaken heeft verricht of laten verrichten, of wijzigingen of veranderingen aan de zaken heeft aangebracht of laten aanbrengen;
c. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of van een onoordeelkundige of onjuiste wijze van behandeling, montage, gebruik, onderhoud en/of opslag van de zaken;
d. de gebreken (mede) het gevolg zijn van natuurlijke (na)werking van de zaken;
e. indien de Opdrachtgever zelf zorgdraagt of doet zorgdragen voor de montage van de door de Opdrachtgever bij de onderneming gekochte zaken of de uitvoering van de werkzaamheden en/of indien die montage of die werkzaamheden op uitdrukkelijke aanwijzing van de opdrachtgever plaats vinden;
f. indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken;
g. in geval van door de Onderneming in overleg met de Opdrachtgever geleverd gebruikt materiaal of geleverde gebruikte zaken de contractant niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk heeft voldaan aan één of meer op hem rustende verplichtingen.
6. Op van derden betrokken zaken en/of onderdelen, zal door de onderneming uit
sluitend de garantie worden verstrekt die aan hem door zijn leverancier wordt
verstrekt.
7. De Onderneming is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voor zover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken/uitvoering van werken of montagewerkzaamheden overeengekomen prijs.
8. De onderneming is alleen gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de onderneming uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met
name de in het vorige artikel omschreven garantieverplichtingen.
2. De aansprakelijkheid van de Onderneming strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.
3. Met betrekking tot alle personen en alle zaken geldt voor de periode, dat zij zich bevinden onder opzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van de Onderneming en/of op het terrein waar de onderneming werkzaamheden verricht, het uitdrukkelijk beding, dat de Onderneming voor dood, lichamelijk-'en/of geestelijk letsel of welke verwonding dan ook (voor wat betreft personen) en voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (voor wat betreft zaken) in geen geval aansprakelijk is.
4. In alle gevallen is een eventuele vergoedingsplicht van de Onderneming beperkt tot een bedrag van € 500 per gebeurtenis.
De aansprakelijkheid van de onderneming voor schade aan zaken van de Opdrachtgever of van derden is beperkt tot herstel- en vervangingskosten, met een maximum van € 500 per gebeurtenis.
5. De Opdrachtgever dient de onderneming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, dan wel na het moment dat die is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen van schade als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, bij gebreke waarvan eventuele aanspraken zullen zijn vervallen.
6. De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming tegen aanspraken van derden, waarvoor de Onderneming op grond van de overeenkomst en met name dit artikel niet aansprakelijk is.
7. De in bovenstaande leden voor de Onderneming zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten en ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie de Onderneming zaken en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De Opdrachtgever zal geen van deze personen ter zake aanspreken.

Artikel 16 - overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Onderneming onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van de Onderneming of haar leveranciers en voorts het niet leveren door de leverancier aan de onderneming van door haar bestelde materialen en/of zaken.
2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de Onderneming het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Onderneming tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 17 - (dreigend) tekortschieten
1. In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Onderneming te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval zaken van de opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft de Onderneming het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
2. In geval van opschorting of ontbinding overeenkomstig het vorige lid van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van ten gevolge van de opschorting door de Onderneming bespaarde kosten. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever voorts verplicht om na betaling van het ingevolge de vorige alinea verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de Onderneming het recht heeft deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.

Artikel 18 – algemeen
1. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke
nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te
treffen die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke regeling.
2. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 19 - geschillen en toepasselijk recht
1. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal de burgerlijke rechter bevoegd zijn. Behoort een geschil in eerste instantie tot de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank, dan zal in eerste instantie bevoegd zijn de arrondissementsrechtbank te Groningen.
2. Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag danwel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Artikel 20 – privacy verklaring
1. In de volgende artikelen maken wij openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de onderneming Bedrijfswageninbouw B.V. Variërend van het soort informatie dat we verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt.
2. Wij kunnen deze artikelen van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben. Tevens door het wijzigen van wetten of uitgesproken jurisprudentie.

Artikel 21 - Identiteit en contactgegevens
Bedrijfswageninbouw B.V. is gevestigd op Jupiterweg 4, 8938 AE te Leeuwarden. Te bereiken op het volgende nummer 058-2884110, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende nummer 61767220. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. Boersma en W. Douma.
Artikel 22 - Contactgegevens FG
Door de onderneming aangesteld en aangemeld als functionaris voor de gegevensbescherming is, J. Boersma, Jupiterweg 4, 8938 AE te Leeuwarden. Te bereiken op het volgende nummer 058-2884110.
Artikel 23 - Doeleinden en rechtsgronden
1. U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een service, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw bankgegevens en als u solliciteert op een vacature bij de onderneming, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.
2. Omtrent het verzamelen van persoonsgegevens beroept de onderneming zich op de volgende rechtsgronden. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, de gegevensverwerking gebeurt met toestemming van de betrokken persoon.

Artikel 24 - Ontvangers van persoonsgegevens
1. Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. De onderneming implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
2. Hierin hebben wij een scheiding bepaald tussen algemeen medewerkers en directie opgenomen in ons register voor verwerkingsactiviteit. Ook van onze leveranciers en derde partijen verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Met verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Artikel 25 - Verspreiding van de gegevens
1. De onderneming is een nationale organisatie zonder grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Desondanks houden wij het voor mogelijk dat de onderneming een internationale organisatie wordt. Ons privacy beleid is gericht op de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens, waar ook ter wereld. Dit betekent dat ook in landen waar uw informatie minder goed wordt beschermd door de wet, de onderneming uw informatie op de in artikel 24 beschreven manier zal behandelen.
2. Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van de onderneming, gelieerde ondernemingen, leveranciers of cliënten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Artikel 26 - bewaartermijnen
1. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Het uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van onze verwerking. Dit zal dus per geval verschillend zijn. Deze bewaartermijnen zijn opgenomen in ons register voor verwerkingsactiviteit.
2. Tevens zijn wij soms genoodzaakt om bepaalde bewaartermijnen te hanteren die kunnen afwijken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen die deze overschrijdt.
3. Heeft u vragen over onze bewaartermijnen, neem dan contact met ons op. Voordat de onderneming gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Artikel 27 - Rechten van de betrokkene
1. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming krijgen betrokkenen meer en verbeterde privacy rechten, denk daarbij aan bestaande rechten aangevuld met nieuwe rechten. De onderneming zal deze rechten in dit artikel kort en bondig beschrijven om er zeker van te zijn dat u goed geïnformeerd bent, en zodoende uw privacy rechten ten volste kan benutten.
a. Recht op dataportabiliteit: Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan andere organisaties.
b. Recht op vergetelheid: Het recht om vergeten te worden, indien dit verzoek niet in strijd is met artikel 6.
c. Recht op inzage: Dat is het recht van u om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien.
d. Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te wijzigen.
e. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken indien deze niet noodzakelijk zijn.
f. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
g. Het recht om bezwaar gegevensverwerking: het recht om bezwaar aan te vragen tegen onze gegevensverwerking.
2. Heeft u vragen over onze gegevensverwerking of wilt u een beroep doen op deze rechten, neem dan contact met ons op. Voordat de onderneming gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op

Artikel 28 - Klachtprocedure
1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens dan moeten wij stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij de onderneming dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Of die te maken hebben met een rechtsvordering.
2. Heeft u vragen over onze gegevensverwerking of wilt u een beroep doen op uw rechten, neem dan contact met ons op. Voordat de onderneming gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.
3. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij die naar ons volledig vermogen proberen in te willigen. Indien u niet tevreden bent over ons vermogen om uw bezwaar in te willigen kunt u een melding daarvan maken bij de privacy toezichthouder, genaamd Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 29 - Verplichtingen en gevolgen
1. U bent als klant, leverancier, gelieerde onderneming of werknemer niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daar in tegen zijn er wel gevolgen als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.
a. Indien u als klant uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken zijn wij genoodzaakt uw aanvraag niet in behandeling te nemen en de bijhorende correspondentie te verwijderen.
b. Indien u als leverancier uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken of geen verwerkersovereenkomst wil aangaan, zijn wij genoodzaakt om onze diensten en producten onder te brengen bij een andere organisatie.
c. Indien u als gelieerde onderneming uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, zullen wij genoodzaakt zijn om de samenwerking te verbreken.
d. Indien u als werknemer uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, is het voor de onderneming wettelijk niet toegestaan om een dienstverband aan te bieden of eventueel salaris uit te keren.

Artikel 30 - Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
1. In de bedrijfsvoering van de onderneming wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, onze besluiten worden gemaakt conform wettelijke bepalingen. In sommige gevallen is het mogelijk dat de onderneming gegevens verkrijgt van andere organisaties die direct of indirect betrekking hebben op u, deze zullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt worden. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.
2. De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen. De onderneming is niet verantwoordelijk voor de besluiten en daden van de aanleverende partij. In de bedrijfsvoering van de onderneming is het mogelijk dat openbare bronnen worden geraadpleegd, indien die informatie wordt verwerkt is dat conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 31 - Publicatie
1. Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we de datum van ingang onderaan deze pagina veranderen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.
2 De informatie uit deze verklaring zal in principe met elke correspondentie worden meegezonden. Indien dit niet is gebeurt wijst de onderneming hierbij alle betrokkene op het feit dat deze privacyverklaring online is gepubliceerd en opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Bedrijfswageninbouw B.V.
3. Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van de onderneming, gelieerde ondernemingen, leveranciers of cliënten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.
4. Heeft u vragen over onze gegevensverwerking of wilt u een beroep doen op uw rechten, neem dan contact met ons op. Voordat de onderneming gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.